Leer ons kennen

Fausto en Sharon-Rose Tumolo

 

Fausto Tumolo

Na een moeilijke en traumatische jeugd leek Fausto's leven snel een dramatisch einde te bereiken. Op een kritiek moment smeekte Fausto God om hulp ,en onverwachts voor Fausto, hoorde en beantwoordde God zijn roep om hulp.

Stap voor stap begon er een relatie tussen Fausto en deze barmhartige God waarin Hij Zichzelf openbaarde met grote tekenen en wonderen. Dit resulteerde in een volledige overgave van Fausto, waar God snel onthulde dat Hij een groot plan voor hem had: Fausto mocht deze grote en genadige God aan de naties presenteren.

God veranderde Fausto's leven radicaal; God zegende hem met zijn huwelijk met Sharon-Rose en zijn twee kinderen Rosanna en Vincenzo. Meteen na zijn bekering startte Fausto een bedrijf met zijn zakenpartner, die God enorm gezegend heeft. Tegelijkertijd heeft Fausto in verschillende bedieningen gefunctioneert, verschillende Bijbelse theologiestudies gevolgd en is hij opgeleid tot prediker en leraar. Bevestigd in de bediening van een Evangelist, combineert hij prediking, onderwijs, evangelisatie en training van leiderschap, samen met zijn functie van algemeen directeur van zijn bedrijf. In 2018 ervoer Fausto de roeping om de Stichting Impact Nations For Christ op te richten. Vanuit de Stichting zou het werk van het Koninkrijk van God zo veel en zo breed mogelijk ondersteunt worden.  Momenteel is hij naast voorzitter van de Stichting ook eindverantwoordelijk  samen met zijn vrouw Sharon-Rose als Voorganger/Pastor van de Nieuw Leven Gemeente in Alblasserdam. (www.nieuwlevengemeente.nl) In Augustus 2021 is zijn eerste boek uitgebracht met de titel: Geboren met een doel, voor een tijd als deze. Boek is gratis te bestellen via: www.geborenmeteendoel.nl

Fausto draagt ​​de boodschap van genade en oneindige liefde van God voor de mensheid uit. Hij gelooft in Zijn plan van herstel en genezing voor deze wereld. Opwekking, genezing, volledig herstel en een leven waarin Jezus Christus centraal staat, zijn de belangrijkste kenmerken van Fausto's bediening.

Fausto gelooft dat Gods Woord bevestigd moet worden door de manifestatie van de Heilige Geest door tekenen en wonderen, zoals we kunnen leren van de leringen van Jezus.

Zijn favoriete Bijbeltekst is: 2 Korinthe 5:17-18 "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft."

Binnen de Stichting vervult Fausto de rol van Voorzitter.

Daarnaast is hij ook officieel betrokken als bestuurslid bij de volgende Stichtingen:

Stichting Good News: Besturslid en penningmeester (www.goodnewstruck.nl)

Stichting Intercultural Church Plants Europe : Bestuurslid Raad van Advies/Toezicht (www.icpnetwork.eu)

 

Sharon-Rose Tumolo

Sharon-Rose werd gelovig opgevoed maar raakte de connectie met God kwijt door de religie en liefdeloosheid die ze ervaren had in haar leven. Teleurgesteld en op zoek naar haar identiteit raakte ze verstrikt in een leven van ziekte en allerlei diepe problemen. 

Opgegeven door haar behandelende artsen werd er van alles geprobeerd om haar in leven te houden maar werd ze uitbehandeld. In de laatste pogingen tot herstel werden genezings- en bevrijdingssamenkomsten bezocht waarin er over Jezus Christus gepredikt werd. Hierna begon voor haar een nieuwe proces van herstel en genezing. Aangeraakt door God zouden in de komende jaren van vallen en opstaan nieuwe deuren geopend worden waardoor haar relatie met God beetje bij beetje hersteld zou worden.

Na haar keuze om Jezus te volgen begon God een geweldig proces van innerlijke genezing en herstel waardoor Sharon-Rose een diepe openbaring heeft ontvangen van het liefdevolle vaderhart van God.
En dit is juist wat ze vandaag mag delen aan een ieder die ook gebroken door het leven gaat.
Ze inspireert en bemoedigt mensen in nood om niet op te geven en vast te houden aan de liefde van God.
Daarnaast is aanbidding een van haar grote passies waarin ze God eert voor alles wat hij in haar leven tot nu toe heeft gedaan en voor alles wat hij nog gaat doen!

Haar favoriete bijbeltekst is  Romeinen 8:31-34 "Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit."

Binnen de Stichting vervult Sharon-Rose de rol van Penningmeester en momenteel ook de functie van Secretaris. (Zolang de vacature niet is ingevuld)

GESCHIEDENIS

Stichting Impact Nations For Christ is opgericht door Fausto Tumolo in 2018. Na meer dan 15 jaar bedient te hebben bij verschillende lokale pastorale en evangelisatie bedieningen, ontvieng Fausto de roeping om Stichting Impact Nations For Christ op te richten. De bediening zou het werk van het Koninkrijk van God zo goed en breed mogelijk proberen te combineren.  De verlorenen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus zou de eerste prioritei worden maar tegenlijkertijd ook de Heiligen toe te rusten, zodat ze hun roeping zouden kunnen vervullen en impact zouden brengen in de wereld. 

MISSIE

De naties met het evangelie van Jezus Christus bereiken en raken en Zijn Liefde voor deze wereld tonen door daden, in de kracht van de Heilige Geest. Wij willen het lichaam van Christus helpen zijn doelen te bereiken en vervullen.

VISIE

Zien dat naties getransformeerd worden door de kracht van de Heilige Geest dmv. een persoonlijke relatie met onze naasten en onvoorwaardelijke liefde. Hier beginnen we mee door individuele coaching en ondersteuning, gericht op persoonlijke groei in Christus die zal leiden tot een nieuwe identiteit en die mensen zal helpen in hun bestemming en roeping te wandelen.

OVERTUIGINGEN

1. De inspiratie van de schriften
Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, het enige onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is dat de liefde van God aan de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13;  2 Timotheüs 3:15-17; Johannes 3:16.
 
2. De enige ware God
Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Mattheüs 28:19; John 10:30;  Efeziërs 4:4-6.
 
3. De Godheid van de Here jezus Christus en Zijn leven
Wij geloven in de Godheid van de Heer Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in zijn zondeloze leven, in zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door zijn vergoten bloed aan het kruis, in zijn lichamelijke opstanding, in zijn plaats aan de rechterhand van de Vader, en in Zijn persoonlijke terugkeer in kracht en glorie. Mattheüs 1:23; Johannes 1:1-4 en 1:29;  Handelingen 1:11 en 2: 22-24;  Romeinen 8:34; 1 Korinthiërs 15: 3-4;  2 Korinthiërs 5:21;  Filippenzen 2: 5-11;  Hebreeën 1: 1-4 en 4:15.
 
4. De val van de mens en de redding van de mens
Wij geloven dat alle mensen verloren gaan en het oordeel van God onder ogen moeten zien, dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is en voor de redding van de verloren en zondige mens, bekering van zonde en geloof in Jezus Christus noodzakelijk is zodat het resulteert in wedergeboorte door de Heilige Geest. Verder geloven we dat God de rechtvaardigen zal belonen met het eeuwige leven in de hemel, en dat Hij de onrechtvaardigen tot de eeuwige straf in de hel zal verbannen. Lucas 24: 46-47; Johannes 14:6;  Handelingen 4:12;  Romeinen 3:23;  2 Korinthiërs 5:10-11;  Efeziërs 1:7 en 2: 8-9;  Titus 3: 4-7.
 
5. De gemeente
De gemeente is het lichaam van Christus -- waarvan Hijzelf het Hoofd is --, een woonstede Gods in de Geest, met goddelijke bepalingen voor de vervulling van haar grote opdracht. Elke gelovige, geboren uit de Geest, is een lid van Zijn lichaam, de gemeente. (Ef.1:22,23; 2:19-22; 3:10; Hebr-12:22,23)
 
6. De instellingen van de Here voor Zijn gemeente
a. De waterdoop door onderdompeling wordt in de Schriften bevolen. Allen die zich bekeren en geloven in Christus behoren zich in navolging van Hemzelf, te laten dopen, waarmee met verklaart met Christus gestorven en opgewekt te zijn om in nieuwheid des levens te wandelen. (Matth.28:19; Mark.16:16; Hand.8:36,37; 10:47,48; Rom.6:4; Matth-3:16)
b. Het Heilig Avondmaal met brood en wijn staat symbool voor het Nieuwe Verbond waardoor wij deel hebben gekregen aan Zijn goddelijke natuur (2 Petr.1:4). We gedenken daarmee Zijn dood, totdat Hij komt. (1 Cor.11:23-31) Alle gelovigen mogen er deel aan nemen na zelfonderzoek.
 
8. De doop in de Heilige Geest
Elke gelovige mag aanspraak maken op de belofte van de Vader, de doop in de Heilige Geest (Mattheüs 3:11), waardoor men bekleed wordt met kracht en de gaven v/d Geest (Lucas 24-49; Hand.1:4,8; 1 Cor.12:1-31; 1 Cor.14:1-40) Deze ervaring wordt onderscheiden van en volgt op de wedergeboorte. (Hand.8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:1-7). Met de doop in de Geest komen nieuwe, geestelijke ervaringen, zoals: een overvloeiende volheid van de Geest (Joh.7:37-39; Hand.4:8), een diep ontzag voor God (Hand.2;43), een grotere liefde voor Christus, Zijn Gemeente, Gods Woord en werk (Hand.2:42) en een grote passie voor de verlorenen (Marc.16:20).
 
9. Ambten, bedieningen en de geestelijke gaven
De Nieuwtestamentische bedieningen van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Ef.4:11; 1 Cor.12:28) zijn door God gegeven om de gelovigen toe te rusten voor het werk der bediening en de opbouw van het lichaam van Christus. Ze dienen een tweeledig doel: de evangelisatie van de wereld en de opbouw van het lichaam van Christus.
   
10. Levensheiliging
Heiliging is een voortgaande afscheiding van alles dat tussen God en ons in staat, en een voortdurende toewijding aan God zelf. Het is niet identiek met de doop in de Geest. De Bijbel leert een leven van "heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien" (Hebr.12:14). Gods opdracht is: “weest heilig, want Ik ben heilig!" (1 Petr. 1:15,16). Door de kracht van Gods Geest zijn wij in staat dit bevel te gehoorzamend. Heiligmaking is de wil van God voor alle gelovigen en moet ernstig gezocht worden door te wandelen in gehoorzaamheid aan Gods Woord. De heiliging wordt in de gelovige tot werkelijkheid doordat hij zich één weet in Christus in Zijn dood en opstanding en dagelijks leeft vanuit deze eenheid, terwijl hij zich in alles laat leiden door Gods Geest. (Rom.6: 1-11,13; 8:1,2,13; Gal.2:20; Fil.2:12,13; Gal.5:22-24).
 
11. Goddelijke genezing
Goddelijke genezing is een belangrijk deel van het evangelie. De genezing van ziekten en de bevrijding uit de macht van satan wordt verkregen door de verzoening en is het voorrecht van alle gelovigen (Jes-53:4,5; Matth.8:16, Marc.16:17,18; Joh.5:14; Ex.15:26b). Dit wordt verkregen door het gelovig gebed en door handoplegging. (Jac.5:14-16)
 
12. De gezegende hoop
Deze hoop betreft de lichamelijke opstanding van hen die in Jezus gestorven zijn en nu Gods tegenwoordigheid zijn, en de lichamelijke verandering van hen die nu nog leven en overblijven tot de komst van Jezus op de wolken. Dit is de heerlijke en gezegende hoop van de gemeente. (1 Thess.4:14-18; Rom.8:23; Tit.2:13; 1 Cor-15:51,52; Fil.1:23; 2 Cor.5:1,8)
 
13. Israël
a. In tegenstelling tot de vervangingstheologie, die beweerd dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen, geloven wij dat Israël, als volk, niet door God is juist door God is uitgekozen om een speciale rol in de wereldgeschiedenis te vervullen (Ps.105.6b). Want de roeping Gods is onberouwelijk (Rom.11:28-29). Het Oude Testament onderschrijft Israëls uitverkiezing (Deut.7:6; Deut-10:15; 1 Kron.17:21; Amos 3:2). Ook blijkt dat die uitverkiezing niet tijdelijk, doch blijvend is (Lev.26:44; Jer-31:35; Jer-33:25). Paulus bevestigt dit nog eens extra in Rom.9;6.

b. Het herstel van Israël als natie in het beloofde land (Amos 9:.14,15; Ps.105:10,11).
Profetisch voorzegd in o.a. Jer-30,31 en Ezech-36-39- Het woord van de engel Gabriel tot Maria., "...... en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven en Hij zal als Koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid" werd bij Zijn eerste komst (als lijdende Knecht des Heren -- Jes-53) niet manifest, immers de zijnen hebben Hem toen niet aangenomen (Joh.1:11). Doch geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen (Luc-1:37). Het herstel van Israël werd verwacht door de apostelen (Hand.1:6) en voorzegd door Jacobus (Hand.15:16). Wij geloven zowel in een nationaal herstel (Deut. 30:3-5) als in een geestelijk herstel (Deut.30:6; Zach.12:10). Pas daarna zal het woord van de engel Gabriel tot Maria zichtbaar in vervulling gaan (zie ook Zach.14:8).
 
14. Het duizendjarig vrederijk
De tweede komst van Christus houdt in: de opname der heiligen, onze zalige hoop, gevolgd door de zichtbare wederkomst van Christus met Zijn heiligen om duizend jaren op aarde te regeren. (Zach.14:5; Matth.24:27-30; Openb. 1:7; 19:11-14; 20:1-6) De duizendjarige regering zal de redding zijn van vele volken. (Jes.25:7; Jes.2:2b,3; Jes.11:10; Ps.102:16,17; Ps.86:9) Zie ook Matth.25:31-46.
  
15. Het laatste oordeel
Er zal een eindoordeel aanbreken waarbij de overige doden opgewekt zullen worden, en waarbij zij dan door Christus naar hun werken geoordeeld zullen worden. Zij die niet geschreven staan in het boek des levens, zullen samen met de duivel en zijn engelen, geworpen worden in de poel van vuur en zwavel: de tweede dood (Matth-25:46; Marc.9:43; Openb.19:20; 20:11-15; 21:8).
 
16. De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde
Wij verwachten in overeenstemming met Gods belofte daarna nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. (2 Petr.3:13; Open.21:1)
 
17. De Grote Opdracht
Wij geloven daarom vooral in de urgentie van de grote opdracht om het verlossende evangelie van Jezus Christus wereldkundig te maken omdat alle mensen een kans krijgen dit Goede Nieuws te horen en Gods geschenk aan te nemen: de vergeving van zonde en de verlossing van onze ziel.
Wij geloven dat de bediening van evangelisatie (het delen en verkondigen van de boodschap van redding, alleen mogelijk is door genade en door geloof in Jezus Christus) en discipelschap (het helpen van volgelingen van Christus volwassen worden in volwassenheid in Christus) een verantwoordelijkheid is van alle volgelingen van Jezus Christus. Mattheüs 28: 18-20;  Handelingen 1: 8;  Romeinen 10: 9-15;  1 Petrus 3:15. 

DEELNEMER MISSIE NEDERLAND

Stichting Impact Nations For Christ is sinds kort deelnemer van MissieNederland. Het netwerk beweegt de kerk om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Het is een platform van mensen, kerken en organisaties die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor Gods missie.
Wie doen er mee?

Deze deelnemers brengen samen de kerk in beweging:

- Ruim 135 organisaties
- Ruim 200 lokale gemeenten
- 9 kerkgenootschappen
- 40 zelfstandig professionals
- Honderden persoonlijk deelnemers

www.missienederland.nl

VRIJWILLIGERS

Binnen INFC geloven wij geroepen te zijn om uit te delen wat we hebben ontvangen en onze talenten, tijd en liefde aan de naties vrij van enig salaris behoren te delen. Zoals vermeld in ons beleidsplan, worden al onze activiteiten op vrijwillige basis uitgevoerd. Alle inkomsten vanuit giften en sponsoring gaan 100% naar de verschillende projecten en missies.