connect

leer ons kennen

Leer ons kennen

Sharon-Rose
Sharon-Rose

Sharon-Rose werd gelovig opgevoed maar raakte de connectie met God kwijt door de religie en liefdeloosheid die ze ervaren had in haar leven. Teleurgesteld en op zoek naar haar identiteit raakte ze verstrikt in een leven van ziekte en allerlei diepe problemen. 

Opgegeven door haar behandelende artsen werd er van alles geprobeerd om haar in leven te houden maar werd ze uitbehandeld. In de laatste pogingen tot herstel werden genezings- en bevrijdingssamenkomsten bezocht waarin er over Jezus Christus gepredikt werd. Hierna begon voor haar een nieuwe proces van herstel en genezing. Aangeraakt door God zouden in de komende jaren van vallen en opstaan nieuwe deuren geopend worden waardoor haar relatie met God beetje bij beetje hersteld zou worden.

Na haar keuze om Jezus te volgen begon God een geweldig proces van innerlijke genezing en herstel waardoor Sharon-Rose een diepe openbaring heeft ontvangen van het liefdevolle vaderhart van God.
En dit is juist wat ze vandaag mag delen aan een ieder die ook gebroken door het leven gaat.
Ze inspireert en bemoedigt mensen in nood om niet op te geven en vast te houden aan de liefde van God.
Daarnaast is aanbidding een van haar grote passies waarin ze God eert voor alles wat hij in haar leven tot nu toe heeft gedaan en voor alles wat hij nog gaat doen!

Haar favoriete bijbeltekst is  Romeinen 8:31-34 "Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?  Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook voor ons pleit."
 

Brayen
Brayen

Brayen groeide op in een zeer arme en moeilijke omgeving. Omdat hij de enige jongen in het gezin was op dat moment, was hij fysiek niet alleen, maar voelde hij zich erg eenzaam.

Geboren in Curaçao, waar de meeste mensen geloven in God, kreeg hij de basiskennis van zijn moeder. Zij vertelde hem dat hij moest bidden. De gebruikelijke katholieke manier van bidden voelde niet goed voor Brayen, dus begon hij God als een vader aan te spreken en begon hij zoveel mogelijk met hem te praten. Hij begreep niet wie Jezus was, maar sprak Jezus aan als grote broer. Brayen had niemand die hem kon leiden, maar God leidde hem gedurende zijn leven. Zijn relatie met God werd nog sterker nadat hij 18 was geworden.

Hij voelde sterk dat hij naar een kerk moest gaan, maar hij wist niets van kerken. Daarom bad hij tot God: "Vader, ik weet dat ik naar een kerk moet gaan , maar welke?" Kort daarna  werd hij door zijn moeder uitgenodigd om een evangelisatiecampagne te bezoeken. Toen zei hij tegen God: "Ik zal gaan, maar laat me het voelen als U daar bent". Dat was het begin van zijn nieuwe reis met Jezus Christus.

God heeft een zeer sterke liefde in hem gelegd voor de mensen. Daarom is zijn droom om Gods kracht, tegenwoordigheid en liefde te zien werken in het lichaam van Christus, zoals het was aan het begin van het christendom (Handelingen 2).

Zijn favoriete verzen zijn: "Nu is het geloof de substantie van dingen die men hoopt, het bewijs van dingen die men niet ziet."(Heb 11: 1) en "Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid; en al deze dingen zullen u worden toegevoegd." (06:33)

Fausto
Fausto

Na een moeilijke en traumatische jeugd leek Fausto's leven snel een dramatisch einde te bereiken. Op een kritiek moment smeekte Fausto God om hulp ,en onverwachts voor Fausto, hoorde en beantwoordde God zijn roep om hulp.

Stap voor stap begon er een relatie tussen Fausto en deze barmhartige God waarin Hij Zichzelf openbaarde met grote tekenen en wonderen. Dit resulteerde in een volledige overgave van Fausto, waar God snel onthulde dat Hij een groot plan voor hem had: Fausto mocht deze grote en genadige God aan de naties presenteren.

God veranderde Fausto's leven radicaal; God zegende hem met zijn huwelijk met Sharon en zijn twee kinderen Rosanna en Vincenzo. Meteen na zijn bekering startte Fausto een bedrijf met zijn zakenpartner, die God enorm gezegend heeft. Tegelijkertijd heeft Fausto in verschillende bedieningen gefunctioneert, verschillende bijbelse theologiestudies gevolgd en is hij opgeleid tot prediker en leraar. Bevestigd in de bediening van een evangelist, combineert hij prediking, onderwijs, evangelisatie en training van leiderschap, samen met zijn functie van algemeen directeur van zijn bedrijf. Fausto draagt ​​de boodschap van genade en oneindige liefde van God voor de mensheid uit. Hij gelooft in Zijn plan van herstel en genezing voor deze wereld. Opwekking, genezing, volledig herstel en een leven waarin Jezus Christus centraal staat, zijn de belangrijkste kenmerken van Fausto's bediening.

Fausto gelooft dat Gods Woord bevestigd moet worden door de manifestatie van de Heilige Geest door tekenen en wonderen, zoals we kunnen leren van de leringen van Jezus.

Zijn favoriete bijbeltekst is: 2 Korinthe 5:17-18 "Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft."

DEELNEMER MISSIE NEDERLAND

Stichting Impact Nations For Christ is sinds kort deelnemer van MissieNederland. Het netwerk beweegt de kerk om de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Het is een platform van mensen, kerken en organisaties die de (lokale) kerk uitnodigen, uitdagen en toerusten om in beweging te komen voor Gods missie.
Wie doen er mee?

Deze deelnemers brengen samen de kerk in beweging:

- Ruim 135 organisaties
- Ruim 200 lokale gemeenten
- 9 kerkgenootschappen
- 40 zelfstandig professionals
- Honderden persoonlijk deelnemers

www.missienederland.nl


vrijwilligers

Binnen INFC geloven wij geroepen te zijn om uit te delen wat we hebben ontvangen en onze talenten, tijd en liefde aan de naties vrij van enig salaris behoren te delen. Zoals vermeld in ons beleidsplan, worden al onze activiteiten op vrijwillige basis uitgevoerd. Alle inkomsten vanuit giften en sponsoring gaan 100% naar de verschillende projecten en missies.
 

MISSIE

De naties met het evangelie van Jezus Christus bereiken en raken en zijn liefde voor deze wereld tonen door daden, in de kracht van de Heilige Geest. Wij willen het lichaam van Christus helpen zijn doelen te bereiken en vervullen.
 

VISIE

Zien dat naties getransformeerd worden door de kracht van de Heilige Geest dmv. een persoonlijke relatie met onze naasten en onvoorwaardelijke liefde. Hier beginnen we mee door individuele coaching en ondersteuning, gericht op persoonlijke groei in Christus die zal leiden tot een nieuwe identiteit en die mensen zal helpen in hun bestemming en roeping te wandelen.
 

GESCHIEDENIS

INFC startte in Nederland (Dordrecht) na meer dan 15 jaar evangelisatie en pastorale bediening met de visie en missie om de verlorenen te bereiken met het evangelie van Christus en de heiligen toe te rusten om hun roeping te vervullen en de naties te raken. 
 

OVERTUIGINGEN

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, het enige onfeilbare, gezaghebbende Woord van God is dat de liefde van God aan de wereld openbaart. 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3: 15-17; Johannes 3:16.
 
Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Mattheüs 28:19; Johannes 10:30; Efeziërs 4: 4-6.
 
Wij geloven in de Godheid van de Heer Jezus Christus, in zijn maagdelijke geboorte, in zijn zondeloze leven, in zijn wonderen, in zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door zijn vergoten bloed aan het kruis, in zijn lichamelijke opstanding, in zijn plaats aan de rechte hand van de Vader, en in Zijn persoonlijke terugkeer in kracht en glorie. Mattheüs 1:23; Johannes 1: 1-4 en 1:29; Handelingen 1:11 en 2: 22-24; Romeinen 8:34; 1 Korinthiërs 15: 3-4; 2 Korinthiërs 5:21; Filippenzen 2: 5-11; Hebreeën 1: 1-4 en 4:15.
 
Wij geloven dat alle mensen verloren gaan en het oordeel van God onder ogen moeten zien, dat Jezus Christus de enige weg tot behoud is en voor de redding van de verloren en zondige mens, bekering van zonde en geloof in Jezus Christus noodzakelijk is dat resulteert in wedergeboorte door de Heilige Geest. Verder geloven we dat God de rechtvaardigen zal belonen met het eeuwige leven in de hemel, en dat Hij de onrechtvaardigen tot de eeuwige straf in de hel zal verbannen. Lucas 24: 46-47; Johannes 14: 6; Handelingen 4:12; Romeinen 3:23; 2 Korinthiërs 5: 10-11; Efeziërs 1: 7 en 2: 8-9; Titus 3: 4-7.
 
Wij geloven in de huidige bediening van de Heilige Geest, wiens inwoning de christen in staat stelt om een ​​goddelijk leven te leiden en op bovennatuurlijke wijze te dienen. De doop met de Heilige Geest wordt uitgestort op gelovigen opdat zij de kracht en macht zouden hebben om Zijn getuigen te zijn. Johannes 3: 5-8; Handelingen 1: 8 en 4:31; Romeinen 8: 9; 1 Korinthiërs 2:14; Galaten 5: 16-18; Efeziërs 6:12; Kolossenzen 2: 6-10; Handelingen 1: 4-8; Handelingen 2: 4.
 
Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen; de geredden tot de opstanding van het eeuwige leven en de verlorenen tot de opstanding van de verdoemenis en de eeuwige straf. 1 Korinthiërs 15: 51-57; Openbaring 20: 11-15.
 
Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in de Heer Jezus Christus en dat alle ware gelovigen lid zijn van Zijn lichaam, de kerk. 1 Korinthiërs 12:12, 27; Efeziërs 1: 22-23.
 
Wij geloven dat de bediening van evangelisatie (het delen en verkondigen van de boodschap van redding, alleen mogelijk door genade door geloof in Jezus Christus) en discipelschap (het helpen van volgelingen van Christus volwassen worden in volwassenheid in Christus) een verantwoordelijkheid is van alle volgelingen van Jezus Christus. Mattheüs 28: 18-20; Handelingen 1: 8; Romeinen 10: 9-15; 1 Petrus 3:15.